Saving the translations for shiKomori-English dictionary project
  • Entrée
  • Traduction
  • Phrase d'exemple
  • TERMINER
ShiKomori/English Project :
Objective, translate all existing words into English before June 30, 2020.

How does it work? The ORELC project is a participative project where every day contributors record words in the dictionary. You have a good level of English? Come participate in the development of the dictionary by becoming a contributor.
Started on: 23.11.2019. until :
Translation rate :
27.6%

Me too, I want to participate

See contributors
1 . -a
2 . -a âiɓu
3 . -a ɓei
4 . -a dhwahiri
5 . -a djunga
6 . -a djuu
7 . -a dunia
8 . -a ɗaima
9 . -a ɗini
10 . -a ɗiwara
11 . -a fardhwi
12 . -a hadhwari
13 . -a hanɗa
14 . -a inswafi
15 . -a kawaiɗa
16 . -a khatwari
17 . -a kinafsia
18 . -a kinantsi
19 . -a kumeni
20 . -a lagha
21 . -a mahakama
22 . -a mani maitsi
23 . -a mbwani
24 . -a milele
25 . -a mnyo
26 . -a mshindzi
27 . -a msingi
28 . -a nane
29 . -a ne
30 . -a nne
31 . -a peu
32 . -a pvili
33 . -a ranɗaru
34 . -a raru
35 . -a rutuɓa
36 . -a saɓa
37 . -a shiliju
38 . -a shingo
39 . -a taraâfu
40 . -a truru
41 . -a tsanu
42 . -a tsongole
43 . -a uɓora
44 . -a udjamaa
45 . -a urale
46 . -a usikitifu
47 . -a vuhuru
48 . -a zaiɗi
49 . -ahahe
50 . -ahaho
51 . -ahangu
52 . -ahanyu
53 . -ahao
54 . -ahatru
55 . -alazimu
56 . -ambamba
57 . -angavu
58 . -angu
59 . -anyu
60 . -asaya
61 . -atru
62 . -atsongoha
63 . -awo
64 . âa
65 . aɓaɗan
66 . aɓi (u-)
67 . aɓiria
68 . aɓuɗu (u-)
69 . aɓuyati
70 . adabii
71 . âdha
72 . adhan
73 . adhini (u-)
74 . adiana (u-)
75 . adjaɓu
76 . adjali
77 . adjalini
78 . adjiri (u-)
79 . âdui
80 . âɗa
81 . âɗa na mila
82 . aɗaɓu
83 . afa
84 . afdhwali
85 . âfia
86 . Afrika
88 . âfu
89 . âfu (u-)
90 . afudhwali
91 . aghalabu
92 . agizo
93 . âhadi
94 . ahalaɓu
95 . âiɓisha (u-)
96 . ain-al-bahar
97 . aina
98 . akhira
99 . akhirani
100 . âkiɓa
101 . âkiɓani
102 . âkili
103 . âkilisha (u-)
104 . al-marhum
105 . al-muraɗi
106 . ala
107 . alahulia
108 . alakini
109 . âlalhafla
110 . alama
111 . âlama.
112 . alfadjiri
113 . alfu
114 . alfuɓesha (u-)
115 . ali (u-)
116 . alifu
117 . alifuɓe
118 . aliha (u-)
119 . alikoli
120 . alimisha (u-)
121 . allakulihali
122 . almasi
123 . amali
124 . amana
125 . amani
126 . amba
127 . amɓa (u-)
129 . amini (u-)
130 . ampulu
131 . amri
132 . amrisha (u-)
133 . amru
134 . amurisha (u-)
135 . ancari
136 . andamana (u-)
137 . andrisa (u-)
138 . andrua (u-)
139 . andza (u-)
140 . andzeledza (u-)
141 . andzi
142 . andziha (u-)
143 . anɗisa (u-)
144 . angadza (u-)
145 . angalia (u-)
146 . angamia (u-)
147 . angaria (u-)
148 . angaza (u-)
149 . angiha (u-)
150 . anguha (u-)
151 . angulidza (u-)
152 . angupva (u-)
153 . angusa (u-)
154 . aniɗi
155 . aniɗi (u-)
156 . aniha (u-)
157 . ankulia (u-)
158 . antri
159 . anua (u-)
160 . anyisa (u-)
161 . apvaha
162 . apvasa
163 . Araɓu
164 . arɓa mia
165 . arɓaini
166 . ardhwi
167 . âri
168 . aria (u-)
169 . aridi (u-)
170 . ârifia (u-)
171 . ârifu (u-)
172 . arudhwi
173 . asanta
174 . ashe
175 . âshiki
176 . asihazi
177 . asili
178 . asmaku
179 . asuɓuhi
180 . asuɓwihi