Saving the translations for shiKomori-English dictionary project
ShiKomori/English Project :
Objective, translate all existing words into English before June 31, 2020.

How does it work? The ORELC project is a participative project where every day contributors record words in the dictionary. You have a good level of English? Come participate in the development of the dictionary by becoming a contributor.
Started on: 23.11.2019. until :
Translation rate :
35.8%

Me too, I want to participate

See contributors
1 . -a
2 . -a âiɓu
3 . -a ɓei
4 . -a dhwahiri
5 . -a djunga
6 . -a djuu
7 . -a dunia
8 . -a ɗaima
9 . -a ɗini
10 . -a ɗiwara
11 . -a fardhwi
12 . -a hadhwari
13 . -a hanɗa
14 . -a inswafi
15 . -a kawaiɗa
16 . -a khatwari
17 . -a kinafsia
18 . -a kinantsi
19 . -a kumeni
20 . -a lagha
21 . -a mahakama
22 . -a mani maitsi
23 . -a mbwani
24 . -a milele
25 . -a mnyo
26 . -a mshindzi
27 . -a msingi
28 . -a nane
29 . -a ne
30 . -a nne
31 . -a peu
32 . -a pvili
33 . -a ranɗaru
34 . -a raru
35 . -a rutuɓa
36 . -a saɓa
37 . -a shiliju
38 . -a shingo
39 . -a taraâfu
40 . -a truru
41 . -a tsanu
42 . -a tsongole
43 . -a uɓora
44 . -a udjamaa
45 . -a urale
46 . -a usikitifu
47 . -a vuhuru
48 . -a zaiɗi
49 . -ahahe
50 . -ahaho
51 . -ahangu
52 . -ahanyu
53 . -ahao
54 . -ahatru
55 . -alazimu
56 . -ambamba
57 . -angavu
58 . -angu
59 . -anyu
60 . -asaya
61 . -atru
62 . -atsongoha
63 . -awo
64 . âa
65 . aɓaɗan
66 . aɓi (u-)
67 . aɓiria
68 . aɓuɗu (u-)
69 . aɓuyati
70 . adabii
71 . âdha
72 . adhan
73 . adhini (u-)
74 . adiana (u-)
75 . adjaɓu
76 . adjali
77 . adjalini
78 . adjiri (u-)
79 . âdui
80 . âɗa
81 . âɗa na mila
82 . aɗaɓu
83 . aɗaɓu nfu
84 . afa
85 . afdhwali
86 . âfia
87 . Afrika
89 . âfu
90 . âfu (u-)
91 . afudhwali
92 . aghalabu
93 . agizo
94 . âhadi
95 . ahalaɓu
96 . âiɓisha (u-)
97 . âiɓu
98 . ain-al-bahar
99 . aina
100 . akhira
101 . akhirani
102 . âkiɓa
103 . âkiɓani
104 . âkili
105 . âkilisha (u-)
106 . al-marhum
107 . al-muraɗi
108 . ala
109 . alahulia
110 . alakini
111 . âlalhafla
112 . alama
113 . âlama.
114 . alfadjiri
115 . alfu
116 . alfuɓesha (u-)
117 . ali (u-)
118 . alifu
119 . alifuɓe
120 . aliha (u-)
121 . alikoli
122 . alimisha (u-)
123 . allakulihali
124 . almasi
125 . almuraɗi
126 . amali
127 . amana
128 . amani
129 . amba
130 . amɓa (u-)
132 . amini (u-)
133 . ampulu
134 . amri
135 . amrisha (u-)
136 . amru
137 . amurisha (u-)
138 . ancari
139 . andamana (u-)
140 . andrisa (u-)
141 . andrua (u-)
142 . andza (u-)
143 . andzeledza (u-)
144 . andzi
145 . andziha (u-)
146 . anɗisa (u-)
147 . angadza (u-)
148 . angalia (u-)
149 . angamia (u-)
150 . angaria (u-)
151 . angaza (u-)
152 . angiha (u-)
153 . anguha (u-)
154 . angulidza (u-)
155 . angupva (u-)
156 . angusa (u-)
157 . aniɗi
158 . aniɗi (u-)
159 . aniha (u-)
160 . ankulia (u-)
161 . antri
162 . anua (u-)
163 . anyisa (u-)
164 . apvaha
165 . apvasa
166 . apvo
167 . Araɓu
168 . arɓa mia
169 . arɓaini
170 . ardhwi
171 . âri
172 . aria (u-)
173 . aridi (u-)
174 . ârifia (u-)
175 . ârifu (u-)
176 . arudhwi